Omet navegació

ACTIVITAT 3: El coltan

Activitat 3: El coltan

EL COLTAN, UN “MINERAL” ESTRATÈGIC
Resulta curiós el que està passant amb un “mineral” anomenat coltan, del qual s'extreuen dos elements químics, niobi i tàntal. En els últims 10 anys les seves explotacions mineres han estat tema de controvèrsia social i ambiental. Coltan és un terme que respon a la contracció del nom de dos minerals ben coneguts: la  columbita, òxid de niobi amb ferro i manganès, i la tantalita, òxid de tàntal amb ferro i manganès.
Els jaciments de coltan primaris estan associats a roques magmàtiques, com el granit. També hi ha dipòsits secundaris, originats per l'erosió, transport i sedimentació de materials dels jaciments primaris, dels quals també es pot extreure coltan amb tècniques menys costoses. El coltan és fonamental per al desenvolupament de noves tecnologies: telefonia mòbil, fabricació d'ordinadors, etc. Això és a causa de les seves singulars propietats: la capacitat de suportar temperatures molt elevades, l’alta resistència a la corrosió...

Pregunta 17

Qüestió

17. A partir de la informació del text, pots indicar en quin tipus de roques es pot trobar coltan?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Metamòrfiques, magmàtiques i sedimentàries.

b. Metamòrfiques i sedimentàries.

c. Metamòrfiques i magmàtiques.

d. Magmàtiques i sedimentàries.

Realimentació

Pregunta 18

18.  Moltes explotacions de coltan són grans mines a cel obert i, per a l’extracció d’aquest “mineral” i la seva purificació posterior, es fan servir grans quantitats d’energia i es generen diferents impactes ambientals.
Relaciona cada impacte ambiental de la taula de l’esquerra amb només un dels elements descriptius de la dreta. Observa que hi ha més elements que impactes. A la taula, escriu només el número de l’element descriptiu que correspon a cada impacte.

Pregunta 19

Qüestió

19. Es vol analitzar el contingut de tantalita dels sediments que hi ha a tres jaciments de coltan (A, B i C) per explotar. Per això es fa l’experiment següent: s’agafen diverses mostres dels sediments en cadascun dels tres jaciments i es porten al laboratori, on s’analitza la proporció de tantalita en cadascun. S’obtenen els resultats següents:

Després de l’experiment, es conclou el següent:
“Els sediments corresponents al jaciment A són els que contenen
una proporció menor de tantalita”.

Respostes

a. L’anàlisi de cada mostra l’hauria de fer una persona diferent.

b. L’anàlisi de cada mostra s’hauria de fer en dies diferents, per reduir els errors de mesura.

c. Caldria haver agafat una única mostra de cada jaciment, per evitar dispersió en les dades.

d. Caldria assegurar-se que la presa de les mostres dels sediments es fes en les mateixes condicions

Realimentació

Pregunta 20

Qüestió

20.  La densitat és una propietat que s’utilitza, entre d’altres, per avaluar la qualitat d’una mostra de coltan.
Què ens cal conèixer per determinar la densitat d’una mostra de coltan?
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. El preu del coltan per quilogram.

b. La temperatura de la mostra.

c. El quilograms de la mostra.

d. El volum de la mostra.

Realimentació

Pregunta 21

Qüestió

21. Un dels elements que s’obté del coltan és el tàntal. L’equació química de la reacció d’oxidació del tàntal és la següent:

4 Ta (s) + 5 O2 (g) 2 Ta2O5 (s)

Quina d’aquestes afirmacions es pot deduir de l’equació química anterior?
(Només hi ha una resposta correcta.):

Respostes

a. Hi intervé un reactiu i dos productes.

b. Quan el tàntal s’oxida es produeix oxigen.

c. Les substàncies que intervenen en aquesta reacció estan en estat sòlid.

d. En la fórmula de l’òxid que es produeix hi ha 2 àtoms de tàntal i 5 àtoms d’oxigen.

Realimentació

Pregunta 22

Qüestió

22. Quines de les qüestions següents es podrien investigar mitjançant una recerca científica controlada al laboratori de ciències?
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. Quin és el grau de sensibilització del consumidor en la problemàtica de l’obtenció del coltan?

b. Quin element s’oxida més fàcilment en augmentar la temperatura, el niobi o el tàntal?

c. Quin és el percentatge en massa d’òxid de niobi i d’òxid de tàntal en el coltan?

d. Com ha variat la demanda de coltan a escala mundial en els darrers vint anys?

Realimentació