Omet navegació

Competències

Competencies cientificotecnològiques 2017-18

Trobareu les preguntes corresponents a les competències bàsiques del 4t d' ESO de ' àrea cientificotecnològica del curs 2018-2019. Les preguntes es corregiran automàticament si són de resposta múltiple (hi ha mes de una resposta), o d' elecció múltiple (una única opció correcta). Algunes preguntes son obertes i es corregiran a classe.